KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ KOMORNIKA SĄDOWEGO PRZY SĄDZIE REJONOWYM WARSZAWA-MOKOTÓW W WARSZAWIE AGNIESZKA MRÓZ

(zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa Agnieszka Mróz.

Dane kontaktowe: Skolimowska 4/3, 00-795  Warszawa

e-mail: agnieszka.mroz@komornik.pl

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Dane kontaktowe: Inspektor Ochrony Danych, Skolimowska 4/3, 00-795  Warszawa

e-mail: iod_mroz@komornik.pl 

 

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Na potrzeby działalności komornika sądowego jako organu prowadzącego postępowania egzekucyjne i zabezpieczające oraz wykonującego inne zadania przewidziane w ustawie administrator przetwarza dane osobowe w celu: wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Podstawę prawną stanowią: Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (kpc), Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie określenia szczegółowych przepisów o biurowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz.165).

Na potrzeby funkcjonowania kancelarii administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z podstawą prawną w celu: wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); realizacji prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO: np. zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego i sieciowego, zapobiegania oszustwom, egzekucji roszczeń; lit. f nie ma zastosowania do przetwarzania, którego dokonują organy publiczne w ramach realizacji swoich zadań). Podstawę prawną przetwarzania stanowią przepisy z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, rachunkowości, podatków, prawa cywilnego. Jeśli przetwarzanie danych osobowych nie jest niezbędne do realizacji ww. celów, przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW

Odbiorcami są: strony postępowania i ich pełnomocnicy lub przedstawiciele; dłużnicy zajętych wierzytelności (dłużnik zobowiązany, bank, pracodawca, podmiot prowadzący działalność maklerską, trasat oraz inne podmioty realizujące, na wezwanie organu egzekucyjnego, zajęcie wierzytelności lub innego prawa majątkowego zobowiązanego); podmioty wymienione w art. 761 kpc (m.in. organy administracji publicznej, organy podatkowe, organy rentowe, banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, przedsiębiorstwa maklerskie, zarządy wspólnot mieszkaniowych jak również inne instytucje i osoby nieuczestniczące w postępowaniu), od których komornik może zasięgać informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji; odbiorcy obwieszczenia o licytacji i uczestnicy licytacji; biegli; świadkowie czynności egzekucyjnych; sądy i prokuratura.

Dane osobowe mogą być powierzone podmiotom przetwarzającym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych lub na podstawie innego instrumentu prawnego, m.in. w celu realizacji dla administratora usług informatycznych, księgowych, pocztowych, bankowych.

 

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH (informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą)

Administrator może przetwarzać dane zwykłe, szczególne kategorie danych osobowych oraz dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych.

 

INFORMACJA O PRZEKAZYWANIU DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO I ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, chyba że stroną/uczestnikiem postępowania będzie podmiot mający miejsce zamieszkania/siedzibę albo adres korespondencyjny poza EOG.

Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Okres przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych wynika z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2011 r. w sprawie przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 370) i wynosi 10 lat dla dokumentacji kategorii A oraz 5 lat dla dokumentacji kategorii B (z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości, w których przeprowadzono pierwszą licytację, która jest przechowywana przez okres 10 lat), liczone od początku roku kalendarzowego następującego po roku, w którym zakończono postępowanie lub zamknięto urządzenie ewidencyjne.

Okres przechowywania danych przetwarzanych na potrzeby podatkowe, bilansowe, prawa pracy czy ubezpieczeń społecznych wynika m.in. z Ordynacji podatkowej (i/lub ustawy o rachunkowości), ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

 

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH (informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą)

Dane osobowe są pozyskiwane od stron postępowania i ich pełnomocników lub przedstawicieli; świadków czynności; dłużników zajętych wierzytelności (np. pracodawców, banków); podmiotów wymienionych w art. 761 kpc (organ egzekucyjny może żądać od uczestników postępowania złożenia wyjaśnień oraz zasięgać od organów administracji publicznej, organów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, organów podatkowych, organów rentowych, banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, przedsiębiorstw maklerskich, organów spółdzielni mieszkaniowych, zarządów wspólnot mieszkaniowych oraz innych podmiotów zarządzających mieszkaniami i lokalami użytkowymi, jak również innych instytucji i osób nieuczestniczących w postępowaniu informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji); ze źródeł publicznych.

 

UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do dotyczących jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciw, z tym że:

- prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania, gdy ich zatrzymywanie jest niezbędne m.in. do wywiązania się przez administratora z ciążącego na nim obowiązku prawnego lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi albo do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 17 ust. 3 RODO);

- jeżeli jest to uzasadnione szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą, może ona wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (na podst. art. 6 ust. 1 lit. e RODO) lub w celu realizacji przez administratora jego prawnie uzasadnionych interesów (na podst. art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

-jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

-jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub umowy, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do przenoszenia danych.

 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Organem nadzorczym, do którego można wnosić skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez komornika sądowego jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

INFORMACJA O WYMOGU PODANIA I KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych na potrzeby realizacji zadań komornika jako organu egzekucyjnego jest wymogiem ustawowym, określonym m.in. w art. 2 ust. 5 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz w art. 761 i 801 kpc. Za nieuzasadnioną odmowę udzielenia organowi egzekucyjnemu wyjaśnień lub informacji przewidzianych w art. 761 albo za udzielanie informacji lub wyjaśnień świadomie fałszywych osoba odpowiedzialna może być na wniosek wierzyciela lub z urzędu ukarana przez organ egzekucyjny grzywną.

Kancelaria Komornicza
Agnieszka Mróz